Stadgar

Stadgar antagna 2017-04-18

Upsala Läkareförening stiftades 1832 och de äldsta bevarade stadgarna antogs den 16 maj 1846. De angav föreningens ändamål vara ”att befrämja medicinska studier och en mot vetenskapens höghet svarande anda samt af förtrolighet och vänskap mellan dess medlemmar”. Stadgarna har senare reviderats i flera omgångar 1871, 1907, 1917, 1936, 1986, 2002 och 2017.

Om föreningen i allmänhet
§ 1. Upsala Läkareförening, som stiftades 1832, har till ändamål att främja medicinsk vetenskap och forskning, att medverka till läkares efterutbildning samt att alstra kamratlighet och vänskap mellan föreningens ledamöter.

§ 2. I detta syfte anordnar föreningen sammankomster med vetenskapliga förhandlingar, utger en vetenskaplig tidskrift samt utdelar priser för förtjänstfulla vetenskapliga arbeten.

§ 3. Föreningens ledamöter utgöres av ordinarie ledamöter och hedersledamöter.

§ 4. Föreningens angelägenheter handhas av dess nämnd.

Om ledamöterna
§ 5. Envar som inskrivits vid medicinsk fakultet vid Uppsala universitet eller är verksam som läkare i Uppsala län äger rätt att efter anmälan till sekreteraren bli ordinarie ledamot.

§ 6. Även annan person med intresse för föreningens verksamhet kan av nämnden antas som ordinarie ledamot.

§ 7. Ordinarie ledamot erlägger årsavgift vars storlek fastställes av årsmötet. Nämndens ledamöter är befriade från sådan avgift.

§ 8. Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av föreningens nämnd. För val fordras 2/3 majoritet.

Om föreningens nämnd
§ 9. Föreningens nämnd består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, skattmästaren, biträdande skattmästaren, klubbmästaren, och redaktören tillika ansvarig utgivare, samt ytterligare minst fyra ledamöter varav åtminstone en bör vara studerande. Nämndens ledamöter väljes av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte. Ordföranden och redaktören väljes på tre år. Omval kan ske.

§ 10. Nämnden åligger

– att förvalta föreningens tillgångar och ansvara för dess ekonomi

– att lämna förslag till  ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige

– att antaga ledamot enligt § 6

– att förbereda ärende rörande stadgar

– att förbereda övriga ärenden till föreningen

– att handlägga övriga frågor av intresse för föreningen

§ 11. Av nämnden fattade viktiga beslut skall delges föreningen vid nästa sammankomst.

§ 12. Nämnden sammankallas av ordföranden, sekreteraren eller skattmästaren. Inom nämnden gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Nämnden är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande.

Om ordföranden
§ 13. Ordföranden åligger

- att föra ordet vid såväl föreningens som nämndens sammankomster

- att justera föreningens mötesprotokoll

- att underteckna i föreningens namn upprättade handlingar och utgående skrivelser

Om sekreteraren
§ 14. Sekreteraren åligger

-att utfärda kallelser till sammankomsterna

-att föra protokoll vid nämndens sammankomster

-att föra protokoll över angelägenheter vid föreningens möten

-att till årsmötet avge en verksamhetsberättelse för det gångna året

-att tillsammans med skattmästaren ansvara för att medlemsregistret hålles aktuellt

-att i ett arkivexemplar av föreningens stadgar införa antagna ändringar av desamma

-att tillställa Svenska Läkaresällskapet uppgifter om föreningens nämnd efter förrättade val

Om redaktören
§ 15. Redaktören är ansvarig utgivare

§ 16. För redaktörens omkostnader ställs medel till förfogande. Beloppet bestäms av nämnden

Om skattmästaren och biträdande skattmästaren
§ 17. Skattmästaren åligger

-att i nämnden vara föredragande i ekonomiska frågor

-att ombesörja upptagandet av årsavgifter

-att verkställa av föreningen eller nämnden beslutade utbetalningar

-att föra föreningens räkenskaper och inför årsmötet till revisorerna lämna ett bokslut för det gångna räkenskapsåret före utgången av januari månad

-att enligt nämndens anvisningar och efter hörande av nämnden förvalta föreningens tillgångar

Om föreningens verksamhetsår och årsmöte
§ 18. Föreningens verksamhetsår är tiden 1 januari till 31 december.

§ 19. Föreningens årsmöte äger rum före utgången av februari månad. Kallelse till årsmöte utsändes senast två veckor i förväg. Vid årsmötet föredrages årsberättelse och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för nämnden, samt fastställes årsavgiftens storlek. Vid årsmöte väljs ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, biträdande skattmästare, klubbmästare, redaktör, nämndledamöter, revisorer, ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, samt hedersledamot enligt § 8. Årsmötet utser tre ledamöter till Olof Rudbeckprisets priskommittén varav en är föreningens ordföranden.

§ 20. Föreningens val av nämndledamöter och av revisorer skall förberedas av en valberedning. Denna utses av föreningen vid årsmötet för en tid av ett år och består av tre ledamöter varav en sammankallande.

§ 21. Val och omröstning sker öppet om ej annorlunda påfordras. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföranden utom vid sluten omröstning, då lottning sker.

Om revision
§ 22. Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas av två revisorer valda av föregående årsmöte. Revisorerna har att till föreningen avge skriftlig berättelse över sin granskning, varefter föreningen har att besluta om ansvarsfrihet för nämnden. Ett utdrag av revisionsberättelsen innehållande uppgift om tillgångar och utgifter skall bifogas sekreterarens protokoll.

Om föreningens sammankomster
§ 23. Föreningssammankomster hålls enligt program som i god tid fastställs av nämnden. Högtidsföreläsning och högtidsmöte äger rum i september, Israel Hwassers födelsemånad (1790-09-17). Högtidsföreläsningen hålls av en av nämnden utsedd föreläsare. Hwassers pris utdelas.

Om biblioteket
§ 24. Föreningens bibliotek är deponerat på Universitetsbiblioteket och hålles tillgängligt på tider och villkor som gäller för detta.

Om föreningens Sekelmedalj
§ 25. Föreningens Sekelmedalj, i valörerna silver och brons, kan tilldelas den som föreningen på särskilt sätt vill hedra och utmärka. Medaljen i silver utdelas till den som erhåller Hwassers pris. Medaljen i brons tilldelas avgående ledamöter.

Om tidskriften
§ 26. Tidskriftens ändamål är att publicera vetenskapliga arbeten av medicinskt intresse inom olika ämnesområden av såväl klinisk som grundvetenskaplig art. Genom att eftersträva hög vetenskaplig nivå skall tidskriften underlätta internationell spridning. I tidskriften publiceras vetenskapliga arbeten som underkastats en redaktionell bedömning för godkännande.

Om stadgeändring
§ 27. Förslag om tillägg och ändring av dessa stadgar ska inlämnas till föreningens nämnd för beredning minst två månader före årsmöte. Det skall därefter med yttrande vara tillgängligt för medlemmarna två veckor före årsmötet varefter det tillställs föreningen för beslut.

§ 28. Ändringar och tillägg till dessa stadgar fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden varav det ena skall vara årsmöte.

Om föreningens upplösning
§ 29. Beslut om upplösande av föreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och med minst ¾ majoritet.

Pris till minne av Israel Hwasser
Genom utdelning av pris, vilket bör äga rum årligen på föreningens högtidsdag, belönar föreningen yngre ledamöter för förtjänstfullt vetenskapligt arbete. Prissummans storlek fastställes av nämnden.

Kompetent till erhållande av pris är ledamot av föreningen som föregående läsår framlagt en doktorsavhandling av stort vetenskapligt värde. Pristagaren utses av nämnden. Om två kandidater anses likvärdiga kan priset delas. Om ingen kandidat anses värdig utdelas inget pris det året.

Föreningen skall även bekosta underhållet av Israel Hwassers grav.

Stipendieanslag
Föreningens nämnd anslår, efter hörande av skattmästaren, lämplig del av föreningens behållning till ett eller flera stipendier för att i enlighet med föreningens värdegrund verka för att stimulera forskarutbildning av läkarstuderande. Externa anslag kan även tillställas nämnden för stipendieutdelning. Nämnden utlyser stipendierna genom lämplig annonsering.

Fyra års universitetsstudier varav minst tre år på läkarprogrammet krävs för behörighet. Stipendium bör företrädesvis tilldelas den som etablerat kontakt med tilltänkt handledare och presenterar en forskningsplan som innebär tillämpning av prekliniska metoder. Nämnden granskar inkomna ansökningar och utser stipendiater.

Olof Rudbeckpriset
Olof Rudbeckpriset har instiftats av Upsala Läkareförening för att hugfästa minnet av en av Uppsala universitets mest kända medicinska forskare. Priset är ett uttryck för Upsala Läkareförenings strävan att uppmärksamma framstående medicinska insatser. Priset utdelas på Rudbeckdagen, en vetenskapens dag, som arrangeras i samarbete med vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Regler för utdelande av Olof Rudbeckpriset
Priset utdelas till forskare som gjort vetenskapliga upptäckter som fått stor betydelse och som har anknytning till Uppsala universitets medicinska fakultet.

Pristagaren utses av en kommitté bestående av sex personer, där ordföranden och två ledamöter utses av Upsala Läkareförening vid årsmötet. Mandattiden är ett år för Upsala Läkareförenings representanter. Omval kan ske. De övriga tre ledamöterna utses av områdesnämnden för medicin och farmaci.

Rätt att nominera pristagare tillkommer varje medlem av Upsala Läkareförening samt medicinska och farmaceutiska fakulteternas professorer. Nominering skall vara priskommittén tillhanda senast den 1 mars varje år eller när priskommittén eljest finner lämpligt. Anmodan att inkomma med nomineringar bör annonseras under januari månad varje år. Nominering sker med skriftlig motivering och skall ingivas till priskommitténs ordförande.

Vid prisutdelningen överlämnas ett pris, bekostat av Upsala Läkareförening, jämte ett diplom. Prissummans storlek fastställes av nämnden.

Pristagaren skall hålla en föreläsning på Olof Rudbeckdagen, som förläggs till oktober månad. Pristagaren förväntas författa en översiktsartikel som publiceras i föreningens vetenskapliga tidskrift. Pristagarens kostnader för resa och vistelse betalas av Upsala Läkareförening, liksom kostnader för annonsering.