Årsmöte måndagen den 4 februari kl. 17.30 i Rosénsalen, ing. 95, Akademiska sjukhuset

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Vart är vi på väg?

Diskussion om uppdrag och verksamhet

FÖREDRAGNINGSLISTA
§ 1   Årsmötets öppnande
§ 2   Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3   Val av justeringsmän
§ 4   Årsberättelse inklusive redogörelse för tidskriftens verksamhet
§ 5   Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
§ 6   Fråga om ansvarsfrihet
§ 7   Val: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, biträdande skattmästare, redaktör, klubbmästare, studentrepresentant, övriga nämndledamöter, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter till svenska läkaresällskapets fullmäktige, hedersledamot, representanter till Olof Rudbeckprisets priskommitté, valberedning
§ 8 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Diskussion – Vart är vi på väg? Diskussion om föreningens framtid och uppdrag
§ 11 Mötets avslutande

Efter årsmötesförhandlingarna inbjuds föreningens medlemmar till sedvanlig årsmötesmiddag kl. 19.00 på i Nedre Slotts festvåning, Hantverksföreningen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala. Föranmälan är absolut nödvändig och göres till Anna Rask-Andersen SENAST torsdagen den 31 januari antingen per e-post till Anna.Rask-Andersen@medsci.uu.se eller till telefon 070-425 06 54. Ange om ev. matallergi eller önskemål om vegetarisk kost.

Vi ber er betala medlemsavgiften för det innevarande verksamhetsåret 2019.! Sätt in på föreningens plusgiro 7 33 60 – 0. Ange “Upsala Läkareförening, Skattmästaren” som betalningsmottagare. Ange att beloppet avser Årsavgift för Upsala Läkareförening samt titel, NAMN, adress och gärna aktuell e-mailadress. Om namn och adress saknas vet vi inte vem som betalt. Medlemsavgiften för yrkesverksamma är 100 kronor medan studerande (inkl. forskar-studerande) och pensionärer betalar 50 kronor. Ändra dina kontaktuppgifter vid flytt etc.genom att kontakta Karin Björkegren på e-post karin.bjorkegren@pubcare.uu.se eller på tel: 070-942 93 00.

Hjärtligt välkomna!

Kerstin Westermark                                              Anna Rask-Andersen
Ordförande                                                           Sekreterare